حدیث موضوعی740;
اعلام برنامه
كاركنان بايد در جايگاه شغلي متناسب با قابليت هاي شخصي و توانمندي هاي عملياتي قرار گرفته باشند

تیتر روزنامه ها