ارتباط با ما


تلفن : ۲۲۲۸۲۱۲۳ - نمابر: ۲۶۱۳۱۲۱۸-صندوق پستي: ۵۸۴۴۱-۱۹۷۸۶

info@sbfiau.ir پست الكترونيك:


تلفن­هاي دبيرخانه هيأت موسس دانشگاه آزاد اسلامي

خط شماره ۱

تلفن گويا

۲۶۱۳۱۲۱۹

 

خط شماره ۳

فكس

۲۶۱۳۱۲۱۸

خط شماره ۲

تلفن گويا

۲۲۲۸۲۱۲۳

تلفن­هاي داخلي دبيرخانه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي  ستاد مركزي (طبقه چهام)

معاون دبيركل

۴۱۵

مدير كل دفتر منابع انساني، مالي و پشتيباني

۴۱۳

مشاور دبير كل

۴۱۶

معاون مدير كل دفتر منابع انساني، مالي و پشتيباني

۴۱۲

مديركل حوزه رياست، روابط عمومي

       و امور بين الملل

۴۰۸

سرپرست دفتر استراتژي هاي فناوري اطلاعات

۴۱۱

كارشناس مسئول روابط عمومي

۴۰۴

كارشناس مسئول پورتال

۴۱۰

كارشناس مسئول بررسي انتقادات و پيشنهادات

۴۰۵

مديركل دفتر نظارت و پيگيري هاي ويژه

۴۱۴

تلفن­هاي داخلي دبيرخانه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي  كارگروه هاي تخصصي (طبقه سوم)

مديرگروه ارزيابي آموزش و پژوهش

۳۰۵

دبير كارگروه سرمايه هاي انساني

۳۱۶

مدير گروه مميزي مالي و اقتصادي

۳۰۱

دبير كارگروه ارزيابي هاي زيربنايي

۳۱۵

مدير گروه مميزي سرمايه هاي انساني

۳۰۲

 

معاون مدير گروه برنامه ريزي هاي استراتژيك و كلان
 
 دبير كارگروه برنامه ريزي هاي استراتژيك و كلان
 

۳۱۲

مدير گروه فناوري اطلاعات و فرايندها

۳۰۳

دبير كارگروه امور فرهنگي و اجتماعي

۳۱۴

كارشناس مسئول گروه ارزيابي هاي زيربنايي

۳۱۷

 

معاون مدير گروه ارتباطات و امور بين الملل

- دبير كارگروه ارتباطات و امور بين الملل 
  ومسئول هماهنگي كارگروه هاي تخصصي 
 

۳۱۳

 

 
فرم تماس باما:

نام:
ایمیل:  
پیام: