اخبار
برگزاري كارگاههاي غير حضوري

 

از بيست وهشتم ارديبهشت ماه سال جاري دروه هاي  مجموعه مقررات وضوابط

تشكيل شركت هاي دانش بنيان ومطالعات آينده

شناسي  مقدماتي به صورت غير حضوري برگزار خواهد گرديد 
    بازگشت