اخبار
نکات قابل توجه :

 
 

                                                       بسمه تعالی 

 بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم  می رساند ،دفتر توانمند سازی  وآموزش های  کاربردی  واحد ، با هدف آموزش ضمن خدمت ، جهت ارتقاء سطح کیفی ،توانمندی  نیروی  انسانی  وافزایش نیروی دانش وکسب مهارتهای  حرفه ایی  کارکنان، از اردیبهشت ماه سال جاری  وبر اساس ضوابط ومقررات دوره وکارگاههای  حضوری  وغیر حضوری  به شرح جدول پیوست را برگزار خواهد نمود.

 لذا علاقه مندان به شرکت در دوره  وکارگاهها ، می توانند با تکمیل فرم ثبت نام  وارائه آن به این دفتردر دوره وکارگاههای حضوری  وغیر شرکت نمایند 

  نکات قابل توجه :

1- اطلاع رسانی  دوره یاکارگاهها (تا زمان راه اندازی  وب سایت این دفتر ) از طریق سیستم اتوماسیون اداری انجام خواهد شد.
2 - لازم است فرمهای  ثبت نام تکمیل وپس از تائید مدیرقسمت یا ریاست دانشکده، به دفتر توانمند سازی  وآموزشهای  کاربردی  تحویل گردد.
3 - با توجه به اینکه اکثرا دوره ها وکارگاهها در سال جاری  جدید ارائه شده است لذا همکاران محترم حداکثر تا سقف 120ساعت مجاز به استفاده از دوره  و کارگاهها خواهند بود .
4- لازم است همکاران محترم با رعایت مفاد بند 3 ، فرم ثبت نام (فرم پیوست)را تکمیل وبا ذکر نام دوره وگارگاهایی  که تمایل به شرکت درآن را دارند ، تا بیستم اردیبهشت ماه سال جاری  به این دفتر تحویل نمایند .
5- جهت دوره ویاکارگاهایی که دارای متقاضی بیش از ظرفیت دوره می  باشند ، اولویت  با همکارن می باشد که فرم ثبت نام را ، سریعتر به این دفتر تحویل داده اند .
6-در صورتی که دوره یا کارگاهها بیش از ظرفیت دوره،  متقاضی  داشته باشد ، اولویت با همکاران می باشد که دوره ها مربوطه با شرح مشاغل آنان مطابقت داشته باشد.
.

                                                                                                                                                 باتشکر 
                                                                                                                  مسئول دفتر توانمند سازی  وآموزش های  کاربردی 
                                                                                                                                                 شاهچراغی 
                                                                                                                                          
 
    بازگشت