اخبار
برگزاری دوره ها بعد از امتحانات

 
 به اطلاع همکاران محترم می رساند بعد از برگزاری آزمون های مطالعات آینده شناسی ومجموعه مقررات وضوابط تشکیل شرکتهای دانش بنیان ،برگزاری سایر دوره ها به بعد از امتحانات نیمسال دوم موکول خواهد شد 
    بازگشت