اخبار
زمان برگزاری کلاس وآزمون دوره های-تیرماه

 


زمان برگزاری کلاس وآزمون دوره های ضمن خدمت در تیر ماه 95به پیوست ارسال می گردد

جدول تنظیم شده در فایل پیوست ملاحظه گردد

نکات قابل توجه :

    1-  کلیه کارکنان واجد شرایط دوره ها که از طریق سامانه دفترتوانمندسازی وآموزش های کاربردی ثبت نام خود را تکمیل نموده اند طبق شرایط شرکت کنندکان ،مجاز به شرکت در جلسات وآزمون پایان دوره ها می باشند

 جهت دوره ای حضوری ، مطابق ایام وساعات فوق الذکر در سالن کنفرانس  ساختمان مدیریت وحسابداری در طبقه چهارم حضور بعمل رسانند.

2- فایل درسی دوره های فوق الذکر در زمان شروع دوره ها از طریق سامانه توانمند سازی واموزش های کاربردی در اختیار قرار داده خواهد شد

3- دوره آشنایی با قانون کار وتامین اجتماعی به لحاظ افزایش تقاضا در 2 دوره برگزار خواهد شد ، شرایط تدریس ومحتوای درس یکسان می باشد وصرفا به جهت افزایش شرکت کنندگان به دو کلاس در دو زمان تقسیم شده است

4- در صورتی که تغییراتی در برنامه فوق بوجود آید از طریق سامانه این دفتر ویا سیستم اتوماسیون به اطلاع همکاران خواهد رسید

5-با توجه به برنامه ریزی های انجام شده جهت دعوت از اساتید وتعداد شرکت کنندگان وهمچنین بسته شدن سامانه ثبت نام ، امکان هیچ گونه تغییری در ثبت نام انجام شده همکاران میسر نمی باشد

6- صرفا برای همکارانی گواهی پایان دوره صادر خواهد شد که ضمن ثبت نام در سامانه توانمند سازی وآموزش های کاربردی در آزمون پایان دوره نیز شرکت نموده ونمره حد نصاب را کسب نمایند.

 

دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی

 

 

 

________________________________________________________________________
زمان برگزاری کلاس وآزمون دوره های ضمن خدمت در تیر ماه 95بشرح زیر می باشد

 

عنوان دوره

تاریخ شروع

تاریخ پایان

ساعت شروع کلاس

ساعت پایان کلاس

زمان برگزاری آزمون

 

آشنایی با حقوق خانواده (غیر حضوری )

5 تیرماه

19تیرماه

-----

-----

20  تیر ماه

آشنایی با نماز جماعت وبرکات آن ( غیر حضوری )

6 تیرماه

20 تیرماه

-----

-----

21  تیر ماه

آموزش فنون اداری (غیر حضوری )

8 تیرماه

21 تیرماه

-----

------

22  تیر ماه

نگهبان ومتصدیان انتظامات مرحله 1و2( غیر حضوری )

9 تیرماه

26تیرماه

------

------

27  تیرماه

آشنایی با قانون کار وتامین اجتماعی ( حضوری )

5تیرماه

13تیر ماه

14

18

13  تیر ماه

آشنایی با قانون کار وتامین اجتماعی ( حضوری ) دوره 2

14 تیر ماه

22تیر ماه

14

18

22  تیر ماه

چالش های فرهنگی وفراروی خانواده در جهان معاصر (غیر حضوری )

15تیر ماه

28تیر ماه

-----

------

29تیر ماه

 

 

 

 

    بازگشت