اخبار
کارگاه تهیه طرح توجیهی BP وامکان سنجی FS

   کارگاه آموزشی تهیه طرح توجیهی اقتصادی (BP) وامکان سنجی (FS) طرح های دانش بنیان وسرمایه گذاری به همت دفتر توانمند سازی واموزش های کاربردی در سالن کنفرانس این دفتر وبا حضور اعضای محترم هیات علمی ، تعدادی از اعضای هیات علمی دارای پست اجرایی ومدیران ومسئولین برنامه ریزی وامور اقتصادی دانش بنیان برگزار گردید 
    بازگشت