اخبار
دوره آمادگی آزمون EPT

 

 دفتر توانمند سازی وآموزش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 

دوره آمادگی آزمون EPT  ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( دکتری تخصصی )  را در بهمن ماه 1395 برگزار می نماید 
شروع دوره هفتم بهمن ماه سال جاری 

روزهای پنج شنبه وجمعه از ساعت 8صبح لغایت 13

به مدت 32 ساعت 
مهلت تبث نام  تا پایان دیماه 1395
نحوه ثبت نام 
مراجعه حضوری به دفتر توانمند سازی واموزش های کاربردی واقع در طبقه سوم دانشکده مدیریت وحسایبداری 
وهماهنگی با تلفن های مستقیم 55229282 ویا شمار های 55229200 الی 10 داخلی 2414

    بازگشت